Λογιστική Παρακολούθηση

  • Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων

  • Διεκπεραιώσεις/Υπηρεσίες διασφάλισης

  • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης φορολογικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού

  • Ιδρύσεις-Μετατροπές-Συγχωνεύσεις-Μεταβιβάσεις-Εξαγορές Εταιριών